دکتر پدرام طالبیان
جستجو

آخرین دانستنی های رحم، تخمدان و کیست تخمدان

تاثیر جراحی چاقی بر کیست تخمدان

تاثیر جراحی چاقی بر کیست تخمدان و پر مویی بانوان

در مطالعه انجام شده در بیماران چاقی که به علت کیست تخمدان و پرمویی تحت درمان بودند و تحت عمل جراحی قرار گرفتند، در درصد بالایی از بیماران کیست تخمدان برطرف و یا کوچک شده است و در 52% پرمویی به طور کامل و در 39% به طور نسبی بهبود یافته است.
تمام مقالات بارگذاری شده است
هیچ مقالاتی برای بارگذاری وجود ندارد